công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00198 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/1400 kg/cm² & psi 0/1400 kg/cm² & psi 100mm 1,300,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00197 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/1000 kg/cm² & psi 0/1000 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00196 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/700 kg/cm² & psi 0/700 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00195 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/500 kg/cm² & psi 0/500 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00194 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/400 kg/cm² & psi 0/400 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00193 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/250 kg/cm² & psi 0/250 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00192 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/160 kg/cm² & psi 0/160 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00191 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/100 kg/cm² & psi 0/100 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00190 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/70 kg/cm² & psi 0/70 kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00189 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/40 kg/cm² & psi 0/40 kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00188 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/30 kg/cm² & psi 0/30 kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00187 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/25 kg/cm² & psi 0/25 kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00186 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/20 kg/cm² & psi 0/20 kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00185 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/16 kg/cm² & psi 0/16 Kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00184 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/10 kg/cm² & psi 0/10 kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00183 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/6 Kg/cm² & psi 0/6 Kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00182 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/4 Kg/cm² & psi 0/4 Kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00181 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/2 kg/cm² & psi 0/2 Kg/cm² & psi 100mm 1,100,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00180 27B-100mm, 1/2 NPT Back, 0/1 kg/cm² & psi 0/1 kg/cm² & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00179 27B-100mm, 1/2 NPT Back, -1/5 bar & psi -1/5 bar & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00178 27B-100mm, 1/2 NPT Back, -1/1 bar & psi -1/1 bar & psi 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00177 27B-100mm, 1/2 NPT Back, -1/0 bar & inHg -1/0 bar & inHg 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00176 27B-100mm, 1/2 NPT Back, -76/0 cmHg & inHg -76/0 cmHg & inHg 100mm 1,200,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure