công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00276 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~1400 Kg/cm^2 0~1400 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00275 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~1000 Kg/cm^2 0~1000 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00274 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~700 Kg/cm^2 0~700 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00273 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~400 Kg/cm^2 0~400 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00272 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~250 Kg/cm^2 0~250 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00271 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~160 Kg/cm^2 0~160 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00270 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~100 Kg/cm^2 0~100 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00269 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~70 Kg/cm^2 0~70 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00268 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~40 Kg/cm^2 0~40 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00267 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~25 Kg/cm^2 0~25 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00266 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~20 Kg/cm^2 0~20 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00265 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~16 Kg/cm^2 0~16 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00264 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~10 Kg/cm^2 0~10 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00263 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~6 Kg/cm^2 0~6 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00262 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~4 Kg/cm^2 0~4 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00261 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~2 Kg/cm^2 0~2 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure
P00260 51L-100mm, vỏ thép đen, chân đồng, 3/8 NPT, 0~1 Kg/cm^2 0~1 Kg/cm^2 100mm 350,000 VNĐ Giao hàng ngay Hawk / Taiwan Pressure