công ty cao việt cường - bảng giá 2013
Mã số Hình ảnh Model Range Size Selling Delivery Time Brands Group
P00312 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+5000mmH2O/mBar -/+5000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00311 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+3000mmH2O/mBar -/+3000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00310 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+2000mmH2O/mBar -/+2000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00309 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+1250mmH2O/mBar -/+1250mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00308 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+1000mmH2O/mBar -/+1000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00307 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+800mmH2O/mBar -/+800mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00306 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+500mmH2O/mBar -/+500mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00305 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -400/+600mmH2O/mBar -400/+600mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00304 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+300mmH2O/mBar -/+300mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00303 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -200/+400mmH2O/mBar -200/+400mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00302 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+200mmH2O/mBar -/+200mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00301 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -/+125mmH2O/mBar -/+125mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00300 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -100/+500mmH2O/mBar -100/+500mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00299 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -100/+150mmH2O/mBar -100/+150mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00298 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -2500mmH2O/mBar-0 -2500mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00297 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -1000mmH2O/mBar-0 -1000mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00296 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -600mmH2O/mBar-0 -600mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 4~6 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00295 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -400mmH2O/mBar-0 -400mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00294 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -250mmH2O/mBar-0 -250mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00293 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -200mmH2O/mBar-0 -200mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00292 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, -160mmH2O/mBar-0 -160mmH2O/mBar-0 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00291 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-10000mmH2O/mBar 0-10000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00290 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-6000mmH2O/mBar 0-6000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00289 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-4000mmH2O/mBar 0-4000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00288 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-2500mmH2O/mBar 0-2500mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00287 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-2000mmH2O/mBar 0-2000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00286 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-1600mmH2O/mBar 0-1600mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00285 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-1000mmH2O/mBar 0-1000mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00284 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-600mmH2O/mBar 0-600mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure
P00283 63L-100mm, 1/2 NPT Bottom, Connection Brass, 0-400mmH2O/mBar 0-400mmH2O/mBar 100mm 2,320,000 VNĐ 6~8 Tuần Hawk / Taiwan Pressure