Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics

CT4S_1.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TC4S-14R

Model : TC4S-14R
Mã số : GV1-00383
Brand : Autonics
Đơn giá : 889,000 VNĐ

CT4S.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TC4S-24R

Model : TC4S-24R
Mã số : GV1-00384
Brand : Autonics
Đơn giá : 912,000 VNĐ

TK4S_2.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TK4S-14RN

Model : TK4S-14RN
Mã số : GV1-00398
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,468,000 VNĐ

TZN4S.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4S-14R

Model : TZN4S-14R
Mã số : GV1-00299
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,736,000 VNĐ

TZN4S_1.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4S-14S

Model : TZN4S-14S
Mã số : GV1-00300
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,736,000 VNĐ

TZN4S_2.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4S-14C

Model : TZN4S-14C
Mã số : GV1-00301
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,736,000 VNĐ

TZN4S_3.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14R

Model : TZ4ST-14R
Mã số : GV1-00302
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,736,000 VNĐ

TZN4S_4.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14S

Model : TZ4ST-14S
Mã số : GV1-00303
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,736,000 VNĐ

TZN4S_5.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-14C

Model : TZ4ST-14C
Mã số : GV1-00304
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,736,000 VNĐ

TZN4S_6.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-24R

Model : TZ4ST-24R
Mã số : GV1-00305
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,892,000 VNĐ

TZN4S_7.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-24S

Model : TZ4ST-24S
Mã số : GV1-00306
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,892,000 VNĐ

TZN4S_8.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZ4ST-24C

Model : TZ4ST-24C
Mã số : GV1-00307
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,892,000 VNĐ

TZN4M.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-14R

Model : TZN4M-14R
Mã số : GV1-00308
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,046,000 VNĐ

TZN4M_1.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-14S

Model : TZN4M-14S
Mã số : GV1-00309
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,046,000 VNĐ

TZN4M_2.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-14C

Model : TZN4M-14C
Mã số : GV1-00310
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,046,000 VNĐ

TZN4M_11.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-24C

Model : TZN4M-24C
Mã số : GV1-00311
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,158,000 VNĐ

TZN4M_3.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-24R

Model : TZN4M-24R
Mã số : GV1-00312
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,158,000 VNĐ

TZN4M_4.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-24S

Model : TZN4M-24S
Mã số : GV1-00313
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,158,000 VNĐ

TZN4M_5.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-A4R

Model : TZN4M-A4R
Mã số : GV1-00314
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,269,000 VNĐ

TZN4M_6.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-A4S

Model : TZN4M-A4S
Mã số : GV1-00315
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,269,000 VNĐ

TZN4M_8.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-B4R

Model : TZN4M-B4R
Mã số : GV1-00317
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,381,000 VNĐ

TZN4M_9.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-B4S

Model : TZN4M-B4S
Mã số : GV1-00318
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,381,000 VNĐ

TZN4M_10.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-B4C

Model : TZN4M-B4C
Mã số : GV1-00319
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,381,000 VNĐ

TZN4M_7.png

Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4M-A4C

Model : TZN4M-A4C
Mã số : GV1-00316
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,269,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ