Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Biến tần » Biến tần Dorna

dorna_2.jpg

Biến tần Dorna DLF1-01D5S2G

Model : DLF1-01D5S2G
Mã số : GV1-00480
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 2,842,000 VNĐ

dorna_3.jpg

Biến tần Dorna DLF1-02D2S2G

Model : DLF1-02D2S2G
Mã số : GV1-00481
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 3,545,000 VNĐ

dorna_4.jpg

Biến tần Dorna DLF1-03D7S2G

Model : DLF1-03D7S2G
Mã số : GV1-00482
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 5,148,000 VNĐ

dorna_5.jpg

Biến tần Dorna DLF1-05D5S2G

Model : DLF1-05D5S2G
Mã số : GV1-00483
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 7,950,000 VNĐ

dorna_6.jpg

Biến tần Dorna DLF1-01D5T4G

Model : DLF1-01D5T4G
Mã số : GV1-00487
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 2,951,000 VNĐ

dorna_7.jpg

Biến tần Dorna DLF1-02D2T4G

Model : DLF1-02D2T4G
Mã số : GV1-00488
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 3,436,000 VNĐ

dorna_8.jpg

Biến tần Dorna DLF1-03D7T4G

Model : DLF1-03D7T4G
Mã số : GV1-00489
Brand :
Đơn giá : 4,109,000 VNĐ

dorna_9.jpg

Biến tần Dorna DLF1-05D5T4G

Model : DLF1-05D5T4G
Mã số : GV1-00490
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 5,604,000 VNĐ

dorna_10.jpg

Biến tần Dorna DLF1-07D5T4G

Model : DLF1-07D5T4G
Mã số : GV1-00494
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 6,762,000 VNĐ

dorna_11.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0011T4G

Model : DLF1-0011T4G
Mã số : GV1-00495
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 8,366,000 VNĐ

dorna_12.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0015T4G

Model : DLF1-0015T4G
Mã số : GV1-00496
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 9,821,000 VNĐ

dorna_13.jpg

Biến tần Dorna DLF1-18D5T4G

Model : DLF1-18D5T4G
Mã số : GV1-00497
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 13,108,000 VNĐ

dorna_14.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0022T4G

Model : DLF1-0022T4G
Mã số : GV1-00498
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 15,157,000 VNĐ

dorna_15.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0030T4G

Model : DLF1-0030T4G
Mã số : GV1-00499
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 19,117,000 VNĐ

dorna_16.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0030T4G

Model : DLF1-0037T4G
Mã số : GV1-00500
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 22,107,000 VNĐ

dorna_17.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0045T4G

Model : DLF1-0045T4G
Mã số : GV1-00501
Brand :
Đơn giá : 24,305,000 VNĐ

dorna_18.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0055T4G

Model : DLF1-0055T4G
Mã số : GV1-00502
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 31,968,000 VNĐ

dorna_19.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0075T4G

Model : DLF1-0075T4G
Mã số : GV1-00503
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 38,828,000 VNĐ

dorna_20.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0090T4G

Model : DLF1-0090T4G
Mã số : GV1-00504
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 48,204,000 VNĐ

dorna_21.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0110T4G

Model : DLF1-0110T4G
Mã số : GV1-00505
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 53,134,000 VNĐ

dorna_22.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0132T4G

Model : DLF1-0132T4G
Mã số : GV1-00506
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 65,637,000 VNĐ

dorna_23.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0160T4G

Model : DLF1-0160T4G
Mã số : GV1-00507
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 78,369,000 VNĐ

dorna_24.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0185T4G

Model : DLF1-0185T4G
Mã số : GV1-00508
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 91,179,000 VNĐ

dorna_25.jpg

Biến tần Dorna DLF1-0185T4G

Model : DLF1-0200T4G
Mã số : GV1-00509
Brand : AUTOSIGMA
Đơn giá : 96,634,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ