Sản phẩm

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

NIVELCO_30.jpg
150_HAWK_logo_2.jpg
3.jpg
DWYER.jpg
Fluidwell_Logo.jpg
4.jpg
omega.jpg
SIKA1_1.jpg

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Sản phẩm Autonics » Đồng hồ Volt/ Ampere - Digital multi meter

MT4W.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-4N

Model : MT4W-DA-4N
Mã số : GV1-00533
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

MT4W_1.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-4N

Model : MT4W-DV-4N
Mã số : GV1-00534
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,178,000 VNĐ

MT4W_2.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-40

Model : MT4W-DA-40
Mã số : GV1-00535
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_3.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-40

Model : MT4W-DV-40
Mã số : GV1-00536
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_4.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-41

Model : MT4W-DA-41
Mã số : GV1-00537
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,035,000 VNĐ

MT4W_5.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-41

Model : MT4W-DV-41
Mã số : GV1-00538
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,035,000 VNĐ

MT4W_6.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-42

Model : MT4W-DA-42
Mã số : GV1-00539
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_7.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-42

Model : MT4W-DV-42
Mã số : GV1-00540
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_8.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-43

Model : MT4W-DA-43
Mã số : GV1-00541
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_9.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-43

Model : MT4W-DV-43
Mã số : GV1-00542
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_10.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-44

Model : MT4W-DA-44
Mã số : GV1-00543
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_11.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-44

Model : MT4W-DV-44
Mã số : GV1-00544
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_12.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-45

Model : MT4W-DA-45
Mã số : GV1-00545
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_13.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-45

Model : MT4W-DV-45
Mã số : GV1-00546
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_14.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-46

Model : MT4W-DA-46
Mã số : GV1-00547
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_15.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-46

Model : MT4W-DV-46
Mã số : GV1-00548
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_16.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-47

Model : MT4W-DA-47
Mã số : GV1-00549
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_17.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-47

Model : MT4W-DV-47
Mã số : GV1-00550
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_18.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-48

Model : MT4W-DA-48
Mã số : GV1-00551
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_19.png

Đồng hồ Ampere MT4W-DA-49

Model : MT4W-DA-49
Mã số : GV1-00552
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_20.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-48

Model : MT4W-DV-48
Mã số : GV1-00553
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_21.png

Đồng hồ Volt MT4W-DV-49

Model : MT4W-DV-49
Mã số : GV1-00554
Brand : Autonics
Đơn giá : 2,357,000 VNĐ

MT4W_22.png

Đồng hồ Ampere MT4W-AA-4N

Model : MT4W-AA-4N
Mã số : GV1-00555
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,229,000 VNĐ

MT4W_23.png

Đồng hồ Volt MT4W-AV-4N

Model : MT4W-AV-4N
Mã số : GV1-00556
Brand : Autonics
Đơn giá : 1,229,000 VNĐ
Chưa có sản phẩm nào
NIVOPRESS_D_HINH.png

Đo mức dạng áp suât màng

Model : DBE-651-2
Mã số : GV1-00422
Brand : NIVELCO
Đơn giá : 19,100,000 VNĐ